சபரிமலை 2013 – 2014

Month Pooja Opening date Closing date
February Monthly Pooja (Kumbham) 12-02-2013 17-02-2013
March Monthly Pooja (Meenam) 14-03-2013 19-03-2013
Utsavam 17-03-2013 27-03-2013
Kodiyettam 18-03-2013
Utsavam Aarattu – Painkuni Uthram 27-03-2013
April Vishu Mahotsavam 09-04-2013 17-04-2013
Vishu Darsanam 14-04-2013
May Monthly Pooja (Edavam) 14-05-2013 19-05-2013
Prathistha Dinam / Idol Installation Day 20-05-2013 21-05-2013
June Monthly Pooja (Midhunam) 14-06-2013 19-06-2013
July Monthly Pooja (Karkitakam) 16-07-2013 21-07-2013
August Monthly Pooja (Chingam) 16-08-2013 21-08-2013
September Monthly Pooja (Kanni) 14-09-2013 21-09-2013
Onam 16-09-2013
October Monthly Pooja (Thulam) 16-10-2013 21-10-2013
November Sree Chithira Thirunal Aatta Vishesham 01-11-2013 02-11-2013
Mandala Pooja Mahotsavam 15-11-2013 26-12-2013
December Mandala Pooja 26-12-2013
Makara Vilakku Mahotsavam 30-12-2013 20-01-2014
January 2014 Makara Vilakku 14-01-2014

Hit Counter provided by laptop reviews